økonomistyring

Klassifikationer for arbejdskapital: 1. Permanent og 2. Variabel

Klassifikationer for arbejdskapital: 1. Permanent og 2. Variabel! Mængden af ​​midler, der er nødvendige for at opfylde krav, varierer normalt fra tid til anden i hver virksomhed. Virksomheden behøver dog altid en vis mængde aktiver i form af driftskapital, hvis den skal udføre sine funktioner. Dette p

Bevaret indtjening: Betydning og form for tilbageholdt indtjening

Bevaret indtjening: Betydning og form for tilbageholdt indtjening! Betydning af tilbageholdt indtjening: Bevaret indtjening er et selskabs indtjening, der bevares i virksomheden. De udgør summen af ​​de overskud, der er realiseret i årenes løb siden inkorporering, og som er geninvesteret i virksomheden i stedet for fordelt i form af udbytte. Disse

10 vigtigste afgørende faktorer for udbyttepolitik

Nogle af de vigtigste determinanter for udbyttepolitikken er: (i) Type af industri (ii) Selskabets alder (iii) Omfang af aktiefordeling (iv) Behov for yderligere kapital (v) Forretningscykler (vi) Ændringer i regeringspolitikken vii) Udviklingstendenser (vii) Udbytteudvikling viii) Skattepolitik (ix) Fremtidige krav og (x) Kontantbalance.

Bevilling af bruttoinddelte indtægter

Bevilling af bruttoinddelte indtægter! For at undersøge tendensen om indtjening, kan begrebet »indtjening« tages i videste forstand, nemlig indtjening før afskrivninger, renter og skatter, eller til den mindste betydning for resterende indtjening efter fradrag af alle lovbestemte reserver (f.eks. res

Plove tilbage af fortjeneste: det er fordele og fordringer

Plovning af fortjeneste: Fortjeneste og fordringer! "Plowing Back of Profits" er en ledelsespolitik, hvor alle overskud ikke fordeles mellem aktionærerne, men en del af overskuddet er "Plowed back" eller tilbageholdt i selskabet. Disse tilbageholdte indtægter udnyttes i fremtiden til finansiering af modernisering og udvidelsesprogrammer og for at opfylde selskabets faste eller driftskapitalbehov.

Offentlige indskud: Nyttige noter om offentlige indskud - diskuteret!

Offentlige indskud: Nyttige noter om offentlige indskud - diskuteret! Offentlig indbetaling er den næste vigtige metode til finansiering af erhvervsmæssige og industrielle virksomheder. Bomulds tekstilindustrien i Bombay, Ahmedabad og i nogen udstrækning den af ​​Sholapur og tehaverne i Assam og Bengal har i vid udstrækning afhænge af denne metode. Indlån

Brutto og Net Begrebet Arbejdskapital

Brutto arbejdskapital refererer til størrelsen af ​​de midler, der er investeret i omsætningsaktiver, der ansættes af en erhvervsvirksomhed. Dette kommer til at omfatte koncept, der gør det muligt for den finansielle planlægger at tilvejebringe den korrekte mængde arbejdskapital på det rigtige tidspunkt, således at forretningsaktiviteterne ikke afbrydes, og afkastet på kapitalinvesteringer maksimeres. Investering

Capital Gearing eller kapitalformularer

Capital Gearing eller kapitalformularer! Kapital gearing 'er den vigtigste faktor, der skal tages i betragtning af promotoren, mens du laver en virksomheds finansielle plan. I simple ord betyder udtrykket »gearing« forholdet mellem de forskellige typer værdipapirer til den samlede kapitalisering. O

Klasser af værdipapirer: Ejerskabsinstrumenter og kreditforpligtelser

Klasser af værdipapirer: Ejerskabsinstrumenter og kreditforpligtelser! Virksomhedspapirer eller firmapapirer vides at være de dokumentariske medier til mobilisering af fonde af aktieselskaberne. Behovet for udstedelse af værdipapirer i virksomheden opstår i følgende to situationer: (i) For den første vellykkede etablering af forretningsaktiviteter; og (ii) Til finansiering af større ekspansionsprogrammer, der kræver øjeblikkelige midler. Disse e

Fast kapital: Det er Betydning, Definition og Betydning

Fast kapital: det er betydning, definition og betydning! Fast kapital: Udtrykket »fast kapital«, der ofte anses for at være analog med »anlægsaktiver«, angiver ansættelsen af ​​kapital i faste aktiver og andre langfristede aktiver. De anlægsaktiver er faste aktiver, som virksomheden ikke har til hensigt at afhænde, eller som ikke kunne bortskaffes uden at forstyrre driften af ​​virksomheden. Dvs. de anlægsa

6 Major Scopes of Financial Management - Forklaret!

Nogle af de vigtigste måder at finansiere er: 1. Vurdering af de finansielle krav 2. Bestemmelse af kapitaliseringens struktur 3. Valg af finansieringskilder 4. Investeringsbeslutninger 5. Forvaltning af indtjening og 6. Forvaltning af pengestrømme. 1. Vurdering af de finansielle krav: På baggrund af deres forventning om virksomhedens forretningsmæssige omfang skal finansforvalterne estimere størrelsen af ​​den faste kapital og den arbejdskapital, der kræves i en given periode, sige et år, to år, fire år og så videre . Udover at sk

7 afdelinger, der forvalter en virksomheds finanser

Nogle af de afdelinger, der forvalter en virksomheds finanser, er: (i) Regnskabsafdeling (ii) Omkostningsregnskabsdept (iii) Revisionsdept (iv) Finansiel planlægning og budgettering dept (v) Kontantafdeling og (vi) Kreditafdeling. I de fleste virksomheder er der en separat afdeling for at styre virksomhedens økonomi.

Teorier om kapitalisering: Omkostningsteori og indtjenings teori om kapitalisering

Teorier om kapitalisering: Omkostningsteori og indtjenings teori om kapitalisering! Problemet med at bestemme størrelsen af ​​kapitalisering er nødvendig både for et nystartet selskab såvel som for en etableret bekymring. I tilfælde af den nye virksomhed er problemet mere alvorligt, for så vidt det kræver en rimelig bestemmelse for såvel fremtid som for nuværende behov, og der opstår faren for enten at hæve overdreven eller utilstrækkelig kapital. Men sagen er a

Underkapitalisering: Det er betydning og retsmidler

Underkapitalisering: Det er mening og retsmidler! Underkapitalisering kan foretrækkes i de tilfælde, hvor der er reel stigning i indtjeningen, bedre økonomisk planlægning og effektiv forvaltning. Udbyttesatsen vil være meget høj, og aktiekursen på aktierne vil også være meget høj. Men denne situation fører også til visse onde konsekvenser. For det fø

Finansiel ledelse: Det er betydning og mål

Financial Management: det er mening og mål! Finansiel ledelse er et af de vigtigste funktionelle ledelsesområder, fordi virksomhedens succes afhænger i høj grad af en korrekt udnyttelse af sine økonomiske ressourcer. Betydningen af ​​økonomisk forvaltning kan ikke overbelastes. Nogle mennesker føler, at en finansiel krybbe kun er nyttig i de private virksomheder. Dog er en

Sammenligning mellem profit maksimering og rigdom maksimering

Sammenligning mellem profit maksimering og rigdom maksimering! Den kritiske forestilling om profitmaksimering er baseret på den overbevisning om, at virksomhederne er rationelle og økonomiske, og de vejer alle de alternativer, der er åbne for dem, før de tildeler de knappe finansielle ressourcer til deres rådighed til særlig brug. Det

11 Faktorer, der styrer kapitaludbyttet af et selskab

Nogle af de faktorer, der generelt styrer kapitalselskabet for et selskab, er: 1. Handel på egenkapital 2. Ide for at fastholde kontrol 3. Elasticitet i kapitalstrukturen 4. De potentielle investorers behov 5. Kapitalmarkedsforhold 6. Omkostningerne ved finansiering 7. Formålet med finansiering 8. Juridiske krav 9.

Underkapitalisering: Betydning og årsager til underkapitalisering

Underkapitalisering: Betydning og årsager til underkapitalisering! Med Gestenbergs ord kan "et selskab være under kapitalisering, når overskudsgraden, som er på den samlede kapital, er usædvanlig høj i forhold til det afkast, der er ligestillet af tilsvarende virksomheder i samme branche, eller når det også har lille kapital til at drive sin virksomhed. "

Financial Management: Det er Definition, Betydning og Mål - Diskuteret!

Financial Management: Det er Definition, Betydning og Målsætninger! Definition: Man har brug for penge til at tjene penge. Finans er livets blod i erhvervslivet, og der skal være en løbende strøm af midler ind og ud af en virksomhed. Penge gør virksomhedernes hjul kører problemfrit. Lydplaner, effektivt produktionssystem og fremragende markedsføringsnetværk er alle hæmmet i mangel af en passende og rettidig forsyning af midler. Sund øko

Bevaret overskud eller plov af overskud: det er fordel og ulempe

Bevaret overskud eller plov af overskud: det er fordel og ulempe! Geninvestering af ufordelte overskud er en meget god kilde til forretningsfinansiering. Overført overskud henviser til overskud, der ikke er uddelt som udbytte, men er blevet opbevaret til brug i erhvervslivet. Fortjeneste er normalt bevaret i form af generelle reserver.

4 Hovedformål for økonomisk forvaltning

Nogle af de store finansielle styrings omfang er som følger: 1. Investeringsbeslutning 2. Finansieringsafgørelse 3. Udbyttebeslutning 4. Arbejdskapitalbeslutning. 1. Investeringsbeslutning: Investeringsbeslutningen indebærer vurdering af risiko, måling af kapitalomkostninger og estimering af forventede fordele fra et projekt. Ka

Institutionel finansiering: Fordele og begrænsninger af institutionel finansiering

Institutionel finansiering betyder finansiering optaget af andre finansielle institutioner end kommercielle banker. Disse finansieringsinstitutter fungerer som mellemled eller link mellem sparere og investorer. De yder finansiering og finansielle tjenesteydelser på områder, der ligger uden for rammerne af traditionel kommerciel bankvirksomhed.

8 Funktioner af en finansiel leder (ledelse)

Nogle af hovedfunktionerne i en finansiel leder er som følger: 1. Vurdering af kapitalbehovet 2. Bestemmelse af kapitalstruktur 3. Valg af fondskilder 4. Indkøb af midler 5. Udnyttelse af midler 6. Bortskaffelse af overskud eller overskud 7. Forvaltning af kontanter 8. Finansiel kontrol. Financial Manager er den øverste leder, der forvalter de økonomiske forhold i en virksomhed. Fu

Leasing Finance: Type, fordel og ulempe ved leasing

Leasing betyder en aftale mellem leasingselskabet (kaldet udlejer) og brugeren (kaldet leasingtager), hvorefter den førstnævnte forpligter sig til at købe hovedudstyret til brug for sidstnævnte. Lejer er ejeren af ​​aktivet i den angivne periode. Lejeren skal betale leje til udlejer. Leasing er af følgende typer: 1. Operati

Sådan beregnes økonomisk bestillingskvantitet?

Økonomisk bestillingskvantitet (EOQ) er den mængde, der er fastsat på det tidspunkt, hvor de samlede bestillingsomkostninger og omkostningerne ved opførelse af lagerbeholdningen vil være minimum. Der bør ikke være noget på lager eller ikke på lager. Der skal foretages balance mellem omkostningerne ved transport og omkostninger ved ikke-bærende dvs. omkostni

Omvendt split og kreditvurdering

Omvendt split er en anden form for lager split. Formålet med omvendt opdeling er at reducere antallet af udestående aktier og øge parværdien pr. Aktie. For eksempel, hvis et firma annoncerer en omvendt split-split, vil aktionærerne få en ny aktie for hver af de to, de har delt dem i øjeblikket. Grund

Kategorier af kontantprognoser: Kortsigtede prognoser og langsigtede kontantprognoser

Kontantprognoser eller budgetter er det primære redskab til cash management. De kan opdeles i to kategorier: kortsigtede pengeprognoser og langsigtede pengeprognoser. Opdelingen mellem kortfristede pengeprognoser og langsigtede pengeprognoser er normalt et år, selv om denne sondring er noget vilkårlig. 1

Sådan beregnes omkostningerne til præferencekapital?

Udbytte udbetalt til præferenceaktionærerne er kostprisen på præferencekapital. Skatjustering er ikke påkrævet i denne sag, da udbytte betales efter betaling af skat. Udgifter til præferencekapital (Kp) kan beregnes som følger: KP = DP / P Hvor KP = Omkostningsandel DP = Udbytte pr. Aktie (fast) P = Pris betalt pr. Præfer

Teknikker til ansigt risikofaktor i kapital budgettering beslutninger

Nogle af de vigtigste teknikker, der bruges til at overholde risikofaktoren i kapitalbeslutningsbeslutninger, er som følger: A. Konventionelle teknikker B. Statistiske teknikker. Det antages, at de foreslåede investeringsprojekter ikke indebærer nogen form for risiko. I virkelighedens situation er firmaet generelt og især dets investeringsprojekter udsat for forskellige grader af risiko. Ri

Udbyttepolitik: Fordele og ulemper ved udbyttestabilitet

Udbyttepolitik: Fordele og ulemper ved udbyttes stabilitet! En virksomheds udbyttepolitik har til formål at dividere sin indtjening i to dele: beholdt indtjening og udbytte. Den tilbageholdte indtjening yder midler til finansiering af virksomhedens langsigtede vækst. Det er en af ​​de mest betydningsfulde finansieringskilder til virksomheden med hensyn til opkrævning af midler til investeringer. Udbyt

Kapitalomkostninger: Nyttige noter om kapitalomkostninger

Kapitalomkostningerne er den minimumsafkast, der kræves på investeringsprojekter for at holde markedsværdien pr. Aktie uændret. Med andre ord er kapitalkostnaden simpelthen den afkast, som de anvendte midler skal producere for at retfærdiggøre deres brug inden for virksomheden i lyset af formålet med rigsmaksimering. Fremt

Finansielle prognoser: Komponenter i et omfattende system af finansielle prognoser

Nogle af hovedkomponenterne i et omfattende system af finansielle prognoser er: 1. Projiceret resultatopgørelse 2. Kontantbudget 3. Projiceret Balance 4. Projicerede kilder og anvendelser af fondens erklæring. Finansielle prognoser vedrører fremskrivningen af ​​fremtidige økonomiske resultater, betingelse, strømme og krav. Det gør

14 Problemer med finansiel forvaltning i offentlige virksomheder

Nogle af problemerne med økonomisk forvaltning i offentlige forståelser er som følger: 1. Manglende ordentlig planlægning: Offentlige virksomheder bruger for meget på byggeri samt design. Det er primært fordi der mangler ordentlig planlægning. Denne mangel på ordentlig planlægning resulterer i kraftig dræning af midler og dermed er der alvorligt økonomisk problem i kølvandet. 2. Ufordel

5 Teknikker anvendt i kapitalbudgettering (med fordele og begrænsninger) | Økonomistyring

Nogle af de væsentligste teknikker, der anvendes til kapitalbudgettering, er som følger: 1. Tilbagekøbsperiode 2. Regnskabsmæssig afkastmetode 3. Nutidsværdimetode 4. Intern afkastprocent 5. Rentabilitetsindeks. 1. Tilbagebetalingsperiode: Payback-perioden (eller udbetalingsperioden) er en af ​​de mest populære og anerkendte traditionelle metoder til evaluering af investeringsforslag. Det er d

Årsregnskab: Koncept, mål, fordele og andre detaljer

Årsregnskaber: Koncept, mål, fordele og andre detaljer! Balancen for et selskab viser sin finansielle stilling på en bestemt dato. Dens brug er begrænset til planlægning og analyse. Finansforvalteren bør vide fondsstrømmen af ​​en balance vedrørende sine interne ændringer. En redegørelse for kilder og udnyttelse kan opfylde dette behov. I forretning

Forvaltning af tilgodehavender består af følgende fire faktorer

Forvaltning af tilgodehavender består af følgende fire faktorer: 1. Kreditpolitiske variabler 2. Kreditvurdering 3. Kreditgodtgørelse 4. Kontrol af tilgodehavender 1. Kreditpolitiske variabler: De vigtige dimensioner af en virksomheds kreditpolitik er kreditstandarder, kreditperiode, kontantrabat og indsamlingsindsats. D

To hovedspørgsmål i formulering af arbejdskapitalpolitik

Lad os diskutere om disse to spørgsmål i detaljer: 1. Omsætningsaktiver i forbindelse med salg: Hvis firmaet kan prognose præcist sit niveau og mønster af salg, lageropkøbstid, lagerforbrug, produktionsniveau og produktionsmønster, produktionscyklustid, opdelt mellem kontantsalg og kreditsalg, indsamlingsperiode og andre faktorer, der påvirker arbejdskapital komponenter, kan investeringen i omsætningsaktiver defineres entydigt. I tilfæ

Ratio Analyse: Betydning, Klassificering og Begrænsning af Ratio Analyse

Ratio Analyse: Betydning, Klassificering og Begrænsning af Ratio Analyse! Betyder: Ratioanalyse er processen med at bestemme og tolke numeriske forhold baseret på årsregnskaber. Et forhold er en statistisk målestok, som giver et mål for forholdet mellem to variabler eller figurer. Dette forhold kan udtrykkes som procent eller som kvotient. Nøg

Fordele og begrænsninger af Break-Even Analysis

Nogle af de store fordele og begrænsninger af break-even analyse i økonomistyring er som følger: Break-even analyse er et meget vigtigt og nyttigt værktøj til økonomisk styring og kontrol. Enkeltheden af ​​disse diagrammer er en af ​​deres store værdier. Da de er lette at forstå, udgør de en nyttig mekanisme til at vise øverste ledelse de problemer, der er forbundet med cost-volume-profit-forhold. De er yderst nyt

Typer af kapitalisering: Over og under kapitalisering

Betegnelsen kapitalisering eller kapitalets værdiansættelse omfatter kapitalbeholdningen og gælden. Ifølge en anden opfattelse er det et ord, der sædvanligvis refererer til summen af ​​de udestående aktier og finansierede forpligtelser, der kan repræsentere helt fiktive værdier. Den almindelige betydning af kapitalisering i beregningsvurderingen eller estimering af nutidsværdi. Dette "